Anunt daui.ro

Licitație cu strigare organizată de D.G.A.U.I.S. Sector 4 – pentru închirierea spațiilor excedentare – Săli de sport

Licitație cu strigare organizată de Direcția Generală de Administrare a Unităților de Învățământ și de Sport Sector 4 –D.G.A.U.I.S. Sector 4 – pentru închirierea spațiilor excedentare-Săli de sport, în cele 3 unități de învățământ preuniversitar de stat de pe raza Sectorului 4 listate mai jos:

Obiectul închirierii: sala de sport, durata: până la 31.12.2022, prețul de pornire: 15 euro/ oră, licitația și depunerea documentației au loc la sediul D.G.A.U.I.S. Sector 4 din B-dul. George Coșbuc nr. 6-16, Sector 4, București. Caietul de sarcini se obține în mod gratuit, la cerere, pe email la adresa office@dgauis.ro.

Școala Gimnazială Nr. 99
• data de desfășurare a licitației: 25.11.2021 ora 11:00;
• interval depunere documentație: 08.11.2021-24.11.2021;
• ultima zi de depunere a documentației: 24.11.2021 ora 14:00;

Școala Gimnazială Nr. 165
• data de desfășurare a licitației: 25.11.2021 ora 13:00;
• interval depunere documentație: 08.11.2021-24.11.2021;
• ultima zi de depunere a documentației: 24.11.2021 ora 14:00;

Școala Gimnazială ’’Mărțișor’’
• data de desfășurare a licitației: 25.11.2021 ora 15:00;
• interval depunere documentație: 08.11.2021-24.11.2021;
• ultima zi de depunere a documentației: 24.11.2021 ora 14:00;

Documentația se depune la data și ora stabilite în anunț, într-un plic sigilat, indicându-se pe plic obiectul închirierii și unitatea de învățământ.

Documentele de eligibilitate:

a) Adresa de înaintare a documentelor de participare și OPIS-ul documentelor.
b) Dovada plăţii garanţiei de participare la licitaţie de 2% din prețul minim pe ora înmulțit cu numărul total de ore aferent perioadei care face obiectul contractării.
Garanţia de participare, constituită de ofertantul a cărui ofertă a fost stabilită ca fiind câştigătoare, se restituie de către autoritatea contractantă în cel mult 3 zile lucrătoare de la data constituirii garanţiei de bună execuţie.
Garanţia de participare achitată de ofertantul adjudecat câștigător se consideră plată parţială a garanției de bună execuție.
c) Documentele care certifică identitatea şi calitatea ofertantului, care vor fi depuse în original:

A) Pentru persoanele juridice:

– scrisoare de intenţie de participare la licitaţie publică cu nominalizarea spațiului excedentar, orele și zilele din saptămână pentru care se solicită închirierea, semnată de reprezentantul legal al ofertantului în cazul persoanelor juridice;
– certificat constatator eliberat de ONRC sau extras din Registrul National ONG ori extras eliberat de entitatea juridică ce a autorizat constituirea persoanei juridice participante, emis cu cel mult 15 zile înainte de data depunerii documentelor de eligibilitate;
– copie conformă cu originalul de pe certificatul de înregistrare fiscală;
– procura acordată persoanei care reprezintă ofertantul în şedinţa de licitaţie şi puterile conferite acestuia pentru ședinţa de licitaţie, semnată de reprezentantul legal al societăţii, pentru susţinerea valabilităţii ofertei, pentru semnarea procesului-verbal de licitaţie, a adjudecării şi semnării actului de adjudecare.
– declaraţie pe propria răspundere a administratorului că societatea participantă la licitaţie că nu se află în lichidare voluntară sau judiciară ori în faliment, că nu are datorii fața de Sectorul 4 al Municipiului București și unitățile de învățământ preuniversitar de stat din Sectorul 4, că nu se află în litigiu cu organizatorul licitației;
– declarația administratorului că și-a însușit conținutul caietului de sarcini, al regulamentului de închiriere și a modelului contractului de închiriere, că a inspectat spațiul, că îi cunoaște situația juridică și că înțelege să participe la licitație cu scopul de a-l închiria în nume propriu.

B) Pentru persoanele fizice:

– scrisoare de intenţie de a participa la licitaţie cu nominalizarea spațiului excedentar, orele disponibile, zilele din săptămână, perioadă scurtă de timp, pentru care se depun documentele eligibile, la care se va adăugă copie de pe actul de identitate.
– declaraţie pe propria răspundere a ofertantului din care să rezulte că nu are datorii față de Sectorul 4 al Municipiului București și unitățile de învățământ preuniversitar de stat din Sectorul 4 și că nu se află în litigiu cu organizatorul licitației;
– declarația ofertantului din care să rezulte că și-a însușit conținutul caietului de sarcini, al regulamentului de închiriere și a modelului contractului de închiriere, că a inspectat spațiul, că îi cunoaște situația juridică și că înțelege să participe la licitație cu scopul de a-l închiria în nume propriu.
d) Declaraţia ofertantului privind contul în care se poate restitui garanţia de participare la licitaţie, în cazul neadjudecării spațiilor scoase la licitaţie.
e) Certificatul de atestare fiscală, valabil în conditiile Codului de procedură fiscală, din care să rezulte că participantul nu înregistrează datorii față de bugetul de stat și față de bugetele locale;

Toate documentele menţionate la punctele a)- e) vor fi depuse într-un plic sigilat, cel târziu cu o zi lucrătoare înainte de ziua licitaţiei, 24.11.2021, ora 14.00
Neprezentarea de către ofertanții a oricărora dintre documentele prevăzute la pct. a)-e) conduce la pierderea dreptului de a participa la licitaţie.
Nu sunt admiși la licitație ofertanții care:

  • se află în lichidare voluntară sau judiciară, au datorii față de Sectorul 4 al Municipiului București și/sau se află în litigiu cu organizatorul licitației;
  • nu fac dovada depunerii garanției de participare.
  • nu și-au achitat integral obligațiile rezultate din contracte similare, față de unitățile de învățământ preuniversitar de stat de pe raza Sectoului 4, până la data depunerii ofertei.
  • prezintă documente/certificate expirate/neconforme cu realitatea.

Operatorul economic va anexa modalitatea de calcul a garanției de participare ca document justificativ la dovada plății garanției de participare.
Plata garanției se va face în contul: RO69TREZ7045006XXX013271, deschis de D.G.A.U.I.S. Sector 4.
Este obligatorie dovada faptului că plata s-a efectuat în contul menționat (ordin de plată, trasfer bancar, etc)
Pasul de licitare este de 5%.
Criteriul de atribuire – prețul cel mai mare ofertat.

Sari la conținut